Bestyrelsens beretning for 2001

v. Kaspar Bro Larsen

Indledning

I tidligere bestyrelsers organisatoriske beretninger har det været tydeligt, at etableringen af klubben har antaget en stor del af bestyrelsens arbejde. Det er ikke længere tilfældet da klubben til bestyrelsens (og antageligvis også spillernes) store glæde fungerer godt såvel socialt som sportsligt. I stedet vil jeg berøre nogle af de organisatoriske opgaver bestyrelsen har haft.

1) Medlemssituationen
Status før næste sæson: 12 aktive medlemmer/spillere + 1 vikar/1 langtidsorlov (Thomas B), og 2 orlovsansøgninger (Rune og Kaspar).
Til trods for den sportslige succes igennem hele turneringen (som vi allerede har fået beskrevet i trænerparrets sportslige beretning) kan der konstateres en faldende tilslutning til kampene. Det giver på den ene side plads til alle tilmeldte (på nær 1 spiller i 1 kamp) og flere reservister. På den anden side betyder det også et større arbejde for træneren, da der ikke er tilmeldte nok til kampene. Den faldende tilslutning behøves ikke at blive tillagt en faldende interesse, idet stadig flere dværge afslutter deres uddannelse og påbegynder et nyt liv på det pulveriserende arbejdsmarked eller i familiens skød. Med andre ord er det selvfølgelig i orden og samtidig ganske forventeligt.

2) Økonomi
Økonomien har det trods beskedne ekstra udgifter vældig godt og foreningen har rent faktisk oparbejdet en mindre formue. I relation til diskussionen af næste års budget skal vi således tage stilling til om GF ønsker at bevare denne formue eller om man ønsker at reducere kontingentet. Fra bestyrelsens side er der lagt op til at kontingentet forbliver uændret og dermed at foreningen beholder en mindre formue som alt andet lige gør arbejdet i bestyrelsen nemmere da uforudsete udgifter ikke skal opkræves efterfølgende, men kan afholdes direkte fra kassebeholdningen.
    Samtidig er det værd at bemærke, at vi endnu ikke har betalt (Forbunds- og Kreds-) kontingent for 2001 og dermed risikerer at få tilsendt en ekstra regning.

3) DAI
Dommersituationen er tilspidset i DAI. Selvom dværgene heldigvis ikke blev konfronteret med det voksende problem er tonen skærpet fra DAIs side efter i flere omgange at have efterlyst frivillige fra klubberne til at deltage i deres dommerkurser. Nu er der stillet forslag til det kommende Fodboldmøde 2002, som indebærer et betragteligt dyrere gebyr for deltagelse i næste års turnering, som går til etableringen af en pulje til gratis uddannelse af dommere, hvis ikke klubben deltager med en dommer-aspirant på DAIs kursus til vinter. Således lægges der op til at gebyret for deltagelse vokser med 1.500,- for de klubber som ikke kan stille med en frivillig dommer. Dog først fra 2003.
    Kontakten til DAI foregår godt og uproblematisk vha. ugentlige elektroniske nyhedsbreve, som fordeles til trænere og andre interesserede. Flyttede kampe meddeles i disse nyhedsbreve og det er derfor vigtigt at følge med. Derudover fremsendes særskilte skrivelser om rykkede kampe, men dog ikke nødvendigvis hver gang. Dværgenes eget varslingsnetværk fungerer endnu hurtigere som vi fik at se i forbindelse med Dynamo-kampen, hvor kampen var rykket frem 1 dag pga. andre arrangementer i Kløvermarken, men som allerede havde cirkuleret i dværge-kredsene 1 dag før det officielle brev nåede frem pga. årvågne Infosport betragtere.

4) Sponsor situationen
Bestyrelsen må med skam meddele, at der ikke er sket meget (noget) på dette område. Dog har der været foretaget en foreløbig kontakt til en indisk restaurant. Det er bestyrelsens vurdering, at hvis der skal ske noget på dette område skal der først og fremmest udarbejdes et sæt retningslinjer for hvad sponsoren opnår ved at støtte os, som kan benyttes ved kontakt til potentielle sponsorer. Dette kunne passende udgøre en første opgave for et eventuelt nyt sponsor-udvalg. Derudover bør det måske seriøst overvejes hvad en sponsor kan tilføre klubben når vi nu allerede har en kampdragt. Det er trods alt for tidligt at overveje at skifte dragterne ud pga. slid. Og derudover ville klubben få en udgift på 4500,- (svarende til 15x300,-) som skulle betales tilbage i depositum til spillerne. Hvem skulle afholde den ?

5) Kontakten indadtil i klubben
Det kan blot konstateres at langt den overvejende del af den interne kommunikation i klubben (kamptilmelding, annoncering af træning etc.) foregår elektronisk og at alle efterhånden har fået adgang hertil.
    Ydermere må der konstateres at vores webside indtager en central plads i klubbens interne og samtidig udadvendte kommunikation med andre klubber som hyppigt frekventerer websiden. Stor ros til webmasteren og alle som har bidraget med indslag og dermed gjort websiden (delvist ufrivilligt) til foretrukne startside hos adskillige mennesker (især på CUF). Eksperimenterne med hhv. en tæller og en gæstebog gav varierede resultater. Efter blot en enkelt eller to hilsner fra andre klubber (vist nok fra samme person og en enkelt sjofel bemærkning om en drengetur til Polen und allez) blev gæstebogen nedlagt. Dog overvejes det stadig om man skulle eksperimentere med ”Snehvides hjørne” for at give plads til tilskuernes eventuelle bemærkninger til kamp og referat o.l.
    Om man kan tale om at tælleren har succes er nok vanskeligere. Blot kan det konstateres at der per d.d. er registeret 4460 ’hits’ siden tælleren blev taget i brug den 5. december 2000, hvilket giver knap 13 besøgende om dagen i gennemsnit. En undersøgelse fra Chart.dk viser interessant nok at størstedelen af websidens ’brugere’ udgøres af kvinder i aldersgruppen 50-70 eller noget i den retning.


Tidligere beretninger

Beretning 1998-99
Beretning 1999