ferat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 14/11 2001

Til stede:
Bo, Troels W, Peter, Claus, Kaspar, Lars K, Stig og Søren
Afbud fra: Lars F.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Trænerparrets beretning for den indeværende sæson
3) Bestyrelsens beretning for året 2001
4) Regnskab for regnskabsåret 2001
5) Budget for regnskabsåret 2002, herunder fastsættelse af kontingent
6) Ændring af vedtægterne
7) Klubbens medlemssituation, herunder optagelse af nye medlemmer (målmand), vikarordninger o.l.
8) DAIs problemer med at skaffe dommere og konsekvenser heraf for klubben
9) Indkomne forslag
9a) nedsættelse af et sponsorudvalg
10) Valg af bestyrelse, bilagskontrollant samt suppleanter
11) Eventuelt

1) Valg af dirigent og referent
Claus valgtes til dirigent og Søren til referent

2) Trænerparrets beretning for den indeværende sæson
Bo læste trænerparrets beretning højt (og den kan læses her). Der blev lyttet med stor interesse og stillet uddybende spørgsmål til et par af punkterne. Afslutningsvis blev trænerparret behørigt applauderet.

3) Bestyrelsens beretning for året 2001
Kaspar læste bestyrelsens beretning højt (og den kan læses her).  Visse punkter afstedkom spørgsmål og andre højlydt latter.

4) Regnskab for regnskabsåret 2001
Kaspar gennemgik regnskabet (se det her), som blev vedtaget under applaus.

5) Budget for regnskabsåret 2002, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet blev gemt til punkt 9b, da senere punkter ville få indflydelse på budgettet.

6) Ændring af vedtægterne
Kaspar redegjorde for sagen, og det blev vedtaget at tilføje ”almennyttige” til §13 i vores vedtægter med samtlige tilstedeværendes stemmer. Den fremtidige formulering er nu: ”I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold uddeles til det på den ekstraordinære generalforsamling vedtagne almennyttige formål”. Kaspar gjorde opmærksom på, at de ændrede vedtægter og referatet fra Generalforsamlingen skal sendes til Ayfer Baykal fra Københavns Kommune (ayb@kff.kk.dk)

7) Klubbens medlemssituation, herunder optagelse af nye medlemmer (målmand), vikarordninger o.l.
Efter en kort redegørelse fra Bo startede en livlig diskussion af principperne for optagelse i klubben og det fremsatte forslag. Ved en afstemning var alle for, at klubben optager en målmand og en udvider idealantallet fra 15 til 16 – tillykke til Peter, som hermed endelig bliver fast medlem.
    Der skal således optages 3 vikarer, og den efterfølgende diskussion førte til en prioriteret liste: Jairo, Per, Nils og Søren K.S. Niels får betænkningstid indtil nytår, hvorefter Søren spørges.

8) DAIs problemer med at skaffe dommere og konsekvenser heraf for klubben
Kaspar redegjorde for sagens detaljer. Der var ingen interesse blandt de tilstedeværende for at deltage i dommerkursus. Problemet bliver først reelt til 2003-sæsonen.

9) Indkomne forslag
a) Der var blandede holdninger til nedsættelsen af et sponsorudvalg, og da ingen var interesserede i at deltage blev der ikke nedsat et.  Enkelte medlemmer ønskede ikke en sponsor, da de mente at det ødelagde æstetikken i Dværgenes kampdragt.
b) Kaspar gennemgik budgettet. Det blev vedtaget at der skal indkøbes ekstra handsker (Stig indkøber), sutteflasker (Lars K. har lovet at bære dem til ALLE kampe – og indkøber hvis ikke Søren kan få fra Nutricia) og en ny kampbold (Bo indkøber til ca. 500,-). Der skal indkøbes 2 nye dragter med nummer 16 og 17, samt ekstra sokker (for egen regning) til alle, der måtte være interesserede. Derefter blev budgettet enstemmigt vedtaget (og det kan ses her).

10) Valg af bestyrelse, bilagskontrollant samt suppleanter
Med applaus valgtes Søren til formand, Stig til kasserer, Peter til sekretær, Lars K. til bilagskontrollant, Bo til bilagskontrollantsuppleant og Troels til bestyrelsessuppleant.
    Den nye bestyrelse fik overdraget opgaven fra Bo med at sikre banetider såvel indendørs som udendørs. Lars K. påtog sig til bestyrelsens store glæde dette hverv.
    Med endnu større applaus genvalgtes den sportslige ledelse, der nu tydeligt har bevist sit værd.

11) Eventuelt
- Kaspar efterlyste på Bos vegne idéer til nyskabelser på websiden. En afløser som webredaktør er meget velkommen og idéer ligeså. Bo opretter et forum, der kan bruges efter behov til sociale arrangementer og kommentarer til kampreferater.
- Da der er bred forventning om at Bo afslutter studiet inden for det næste år, tilbød Stig at sponsorere et års webhotel.
- Træneren er stærkt utilfreds med nummerfordelingen på trøjerne og foreslog at der blev byttet rundt så det passede med ”den klassiske” opfattelse. Forslaget blev under let latter og hån af træneren nedstemt.
- Dværge på orlov får ikke 300,- refunderet og vikarer skal ikke indbetale depositum.

Således opfattet og nedfældet,
Søren

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000