Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 20/11 2002

v. Peter Hansen

Deltagende:
Troels Widding (TEW), Bo Nissen Knudsen (BNK), Lars Knudsen (LK), Søren Kirkeby (SK), Søren Andersen (SA), Peter Hansen (PH), Per Saaby (PS) og Stig Nissen Knudsen (SNK).

Afbud:
Rune Stefansson, Claus Sparrevohn, Per Svop, Lars Fremerey, Ulrik Jagd

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger
    2. 1. Bestyrelsens beretning v. SA.
    2. 2. Sportslig beretning v. BNK.
3. Regnskab for sæsonen 2002
4. Budget for sæsonen 2003
    4. 1. Budget for sæsonen 2003 v. SNK.
    4. 2. Sponsorsituationen
5. Justering af spillertruppens størrelse
6. Valg til tillidsposter
7. Eventuelt
 

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent vælges: BNK
Som referent vælges: PH

2. Beretninger
2. 1. Bestyrelsens beretning v. SA
Kommentarer:
PS udtrykker, at det kunne være ønskværdigt at få en sponsor, og spørger, om der er nogen, der har undersøgt denne mulighed. Diskussionen om en mulig sponsor udskydes af BNK til diskussion under næste års budget.

2. 2. Sportslig beretning v. BNK (kan læses her)
Kommentarer:
PS spørger, om der er nogen fremtidig strategi for vores spil. Udtrykker ønske om at indføre presfodbold.
BNK fremfører, at vi ikke har holdet til at gennemføre en sådan taktik.
Diskussionen omkring fremtidig taktik fortsætter mellem SK, PS, TEW, LK, BNK, og der vedtages ingen endelig strategi/taktik for fremtidig spillestil.

3. Regnskab for sæsonen 2002 (kan ses her)
Regnskabet for sæsonen 2002 v. SNK.
Kommentarer:
SNK bemærker, at der mangler depositum for spillerdragter fra PS, SK og muligvis fra Jairo. Det vil blive undersøgt, om Jairo har indbetalt depositum. Det understreges, at procedure er, at man indbetaler 300,- i depositum for dragten, som man får igen ved eventuel udmeldelse af klubben.
Regnskabet godkendes enstemmigt.

4. Budget for sæsonen 2003 (kan ses her)
4. 1. Budget for sæsonen 2003 v. SNK
Kommentarer:
BNK understreger, at vi har 2 målmandstrøjer, 17 markspillerdragter.
SNK foreslår at købe en ekstra spillerdragt, hvilket vedtages.
TEW forestår at kontingentet hæves til 500,- for at udvide vores kassebeholdning. Fremhæver, at vi evt. kan sænke kontingentet igen, hvis vores kassebeholdning bliver tilstrækkeligt stor. Forslaget vedtages enstemmigt.
Budgettet vedtages enstemmigt.

4. 2. Sponsorsituationen
Et flertal på forsamlingen stemmer for at undersøge muligheden for at finde en sponsor. SK bliver valgt som formand for Sponsorudvalget, der kun tæller SK som medlem. Udvalget skal udarbejde et sponsorkoncept, som medlemmerne af klubben kan formidle videre til potentielle sponsorerer. Det vedtages, at det skal koste 5000,- for en periode for to år for en sponsor at få navnet på trøjerne. SK undersøger, hvad det koster at få trykt trøjerne, så vi stadig sikres en gevinst.

5. Justering af spillertruppens størrelse
BNK foreslår, at vi udvider spillertruppen med 1 spiller.
Det diskuteres, hvorvidt vi skal forsøge at aktivere ’inaktive spillere’ i stedet for at udvide truppen. Det vedtages at udvide spillertruppen med 1 spiller til 17. Vi optager altså endnu et medlem af Dværgene, og når Rune Stefanssons orlov udløber formelt 01.01.03, genindtræder han ydermere som fuldt gyldigt medlem. Altså vil vi med optagelsen af et nyt medlem de facto have 18 spillere i klubben indtil næste udmeldelse.
    BNK foreslår at nye spillere optages igennem venteliste. Forslaget forkastes af et flertal, og derfor forstætter den nuværende praksis med at optage nye medlemmer igennem afstemning. Det vedtages, at medlemmer har en uge (dvs. indtil torsdag 28.11.2002) til at komme med kandidater. Herefter vil afstemningen pågå over nettet indtil torsdag 05.12.2002.

6. Valg til tillidsposter
Som sekretær genvælges: PH
Som bilagskontrollantsuppleant vælges: Claus Sparrevohn (har mundtligt udtrykt ønske).
Som bestyrelsessuppleant vælges: PS (der stemmes for at give dispension for, at PS ikke har været medlem i minimum et år).
Som formand for Baneudvalget genvælges: LK
Som træner genvælges: BNK
Som assistenttræner vælges: LK, idet TEW ikke ønsker at genopstille som assistenttræner. BNK indstiller LK som assistenttræner og han vælges enstemmigt.
    Det diskuteres, om det er muligt at flytte indendørstræningen til en hverdagsaften. LK undersøger muligheden.
    Det diskuteres endvidere, om det er muligt at blive registreret i Frederiksberg Kommune i stedet for i Københavns Kommune. Hermed opnår vi muligvis bedre trænings- og kampanlæg. LK undersøger muligheden.

7. Eventuelt
- Der nedsættes et festudvalg bestående af PH, PS, LK. Dette udvalg organiserer årets julefrokost og vil i fremtiden organisere eventuelle festlige/sociale sammenkomster.
- Tilmelding til næste års turnering i DAI vedtages enstemmigt.
- Det vedtages, at spillere, der går på orlov, mister retten til at få deres gamle spillernummer tilbage.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001