Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 26/10 2005

Til stede:
Rune, Bo, Lars F., Lars K., Kaspar, Per Saaby, Brian, Ole I., Troels, Peter.

Dagsordenen var som følger:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger over det forløbne år
    - bestyrelsens beretning
    - trænernes beretning
3. Regnskab for det forløbne år
    - v. kasserer Kaspar og bilagskontrollant Rune
4. Medlemsstatus
    - herunder evt. udvidelse af Dværgeskaren efter trænerens ønske
5. Valg til tillidsposter
    - formand og kasserer er på valg i ulige år
    - bestyrelsessuppleant og bilagskontrollant + suppleant er på valg hvert år
    - den sportslige ledelse er på valg hvert år
6. Nye dragter
    - herunder såvel financiering som valg af farver og modeller
7. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
    - skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 23/10
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Bo blev udpeget som dirigent, og Lars K. som referent. Bo konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Beretninger over det forløbne år
Formand Peters beretning kan læses her.

Efter Peters beretning blev det diskuteret, at 14 af de nuværende Dværge er berettiget til at spille old boys fodbold. Det blev bemærket, at alderen var et tema, dengang det i foråret ikke gik så godt for Dværgene, men den generelle holdning synes at være, at man godt kan følge med, selv om man kommer godt op i trediverne. Til gengæld falder træningsmængden en del, når familien og arbejdspresset forøges, og det vil kunne ses på sammenspillet.

Det blev påpeget, at vi på sigt kunne lave to hold, og at det ikke nødvendigvis betød at fordoble truppens størrelse. Man kunne lave et Old Boys-hold og beholde det nuværende hold, ud fra den tanke at Old Boys spillerne til hver en tid kunne spille på det andet hold også. Det ville således give større fleksibilitet, at man havde flere kampe at tilmelde sig. Det blev hertil bemærket, at klubbens sociale aspekt kunne lide under en udvidelse og deling af truppen.

Der blev ikke besluttet noget, men generalforsamlingen følte, at Dværgene nok snart er nødt til at tage stilling til klubbens fremtid, herunder hvilken aldersklasse vi sigter efter, når vi optager nye spillere.

Cheftræner Pers beretning kan læses her.

Det blev bemærket, at forårstræningen gik i vasken, mens efterårstræningen var en succes. Bo mente, at det er vigtigt, at man fra starten af sæsonen skaffer de nødvendige hang-arounds, så vi ikke oplever nedslående træningspas med for få spillere. Det er desuden en god ide at bruge eviten. Det blev desuden bemærket, at onsdag aftener i efteråret havde budt på Champions League fodbold i Peters stue, og at det gjorde det til en ekstra god oplevelse at komme til træning.

På den sportslige side var der enighed om, at det havde været en succes, da vi mod slutningen af sæsonen havde spillet med mere boldsikre spillere i forsvaret. Generelt fik Per ros for sit sportslige og sociale engagement som træner.

Endelig blev det besluttet, at vi fremover aldrig har mere end ni spillere i kamptruppen. Flere gav udtryk for, at de fik for lidt spilletid med ti mand i truppen, og at det gik ud over de individuelle præstationer såvel so stabiliteten på holdet.

3. Regnskab for det forløbne år
Kasserer Kaspar fremlagde regnskabet som kan læses her.

4. Medlemsstatus
Det blev besluttet at udvide truppen med to nye spillere. Der blev fremsat forslag om Morten Lynge Madsen, Morten Christiansen, Niels Dige Vinther og Kasper Kyndesen. Morten L. og Morten C. fik flest stemmer og vil dermed blive tilbudt medlemsskab af De Syv Små Dværge. Det blev desuden vedtaget, at vi skal optage endnu en spiller, der ideelt set skal kunne fungere både som målmand og markspiller, men som under alle omstændigheder kan og vil stå på mål. Foreningens medlemmer opfordres hermed til at indstille spillere, der passer på denne profil.

Det blev besluttet, at Ole I. og Stig er medlemmer på halvt kontingent, og at Jairo kommer på orlov. Fremover har man som spiller på orlov lov til at spille tre kampe pr. sæson. Spiller man mere end tre kampe, vil man blive afkrævet et halvt kontingent.

5. Valg til tillidsposter
Peter blev genvalgt som formand. Kaspar blev genvalgt som kasserer. Bo var iht. vedtægterne ikke på valg som bestyrelsessekretær i år og fortsætter. Rune blev genvalgt som bilagskontrollant. Lars K. blev valgt som bestyrelsessuppleant og Troels som bilagskontrollantsuppleant.

6. Nye dragter
Det blev ved sidste generalforsamling besluttet, at Dværgene skulle have nye dragter, og det nedsatte udvalg kom i år med en række forslag, der kom på afstemning. Desværre var det ikke muligt at finde en dragt med vores bordeaux og sorte farver. Valget faldt i stedet på en bordeaux og hvid dragt af mærket Umbro. Generalforsamlingen besluttede, at foreningen financierer køb af 21 dragter til en samlet værdi af 10.000 kr. (anslået). På trods af denne anseelige udgift forventer vi at have balance i vores egenkapital.

Brian vil evt. tegne et logo til Dværgene, som vi kan trykke på vores nye trøjer.

7. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet for det kommende år kan ses her.

8. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt
Under evt. besluttede generalforsamlingen, at den årlige julefrokost afholdes den 17. december. Bo og Lars K. vil stå for invitation med videre.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003
Ordinær generalforsamling 10/11-2004