Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 3/12 2008

Til stede var Bo, Ole E., Anders, Peter, Stig, Lars K., Pelle og Troels.

1. Valg af dirigent og referent

Pelle valgtes til dirigent og Lars som referent.

2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år
- herunder medlemsstatus og forventninger til næste sæson

Bestyrelsens beretning fokuserede på klubbens overlevelse efter en sæson præget af opløsningstendenser. Formand Troels bakkede op om klubbens fortsatte eksistens.

Stig gennemgik listen over betalende medlemmer for sæsonen 2008. 20 havde betalt kontingent, men en del af dem var mere eller mindre inaktive. Der blev herefter luget kraftigt ud i listen med navne på personer tilknyttet klubben, således at vi nu forhåbentligt har grundlaget for en klub med aktive medlemmer.

Generalforsamlingen nåede frem til en liste på 14 spillere, af hvem det kan forventes at spille mindst halvdelen af kampene i sæsonen 2009. Derudover er der ca. 4 spillere, der ønsker at være medlem, men som af forskellig årsag ikke kan garantere, at de kommer til at spille ret mange kampe. Endelig er der et udvalg af seriøse reserver – primært tidligere dværge.

Generalforsamlingen diskuterede kort kriterierne for optagelse og ambitionerne for holdet. Stig nævnte muligheden af at vi på sigt kunne blive et old boys hold, men der var generel enighed om at vi indtil videre fortsætter i den åbne DAI-række. Der blev dog givet udtryk for at vi skal forsøge at bevare en aldersmæssigt homogen trup, når vi optager nye medlemmer.

Antallet af aktive medlemmer blev diskuteret en del på generalforsamlingen. De fleste var af den opfattelse, at 14 engagerede medlemmer ville være for lidt til at have en velfungerende trup. Det blev således besluttet at vi aktivt forsøger at hverve nye medlemmer – gerne 4 spillere yderligere, som vil spille mange kampe. Generalforsamlingen var dog til slut enig om at vi tilmelder os turneringen med den nuværende trup. Det indskærpes dog at en gentagelse af sidste sæsons manglende tilmeldinger ikke bliver accepteret. Hvis trænerne igen skal ringe rundt til spillere udenfor dværgenes kreds for at kunne stille hold til kampene, så vil De Syv Små Dværge blive trukket fra turneringen.

Lars nævnte muligheden for at De Syv Små Dværge kunne samles om at spille fodbold i andre rammer end DAI’s. Generalforsamlingen så ikke umiddelbart nogle alternativer til DAI’s syvmandsrække.

3. Trænernes beretning over det forløbne år

På trænerteamets vegne aflagde Bo beretning. Læs den her.

Generalforsamlingen indstiller til at alle inviterer bredt i deres netværk for at få flere folk til træning. Dette kan også sikre nyt blod til klubben, da det ofte er til træning, at vi kan se om nye spillere passer ind. Det blev derudover besluttet at vi gør et forsøg på at etablere indendørstræning en hverdagsaften. Lars undersøger om der findes ledige baner, hvor vi kan betale os til træningstid, mens Ole kontakter Københavns Kommune for at høre om der findes ledige baner, vi kan blive tildelt som klub.

4. Regnskab for det forløbne år (v. kasserer Stig)

Stig gennemgik årets regnskab. Han bemærkede at vi havde akkumuleret bøder på næsten 1000 kr. til DAI, hvilket vi bør undgå i fremtiden. Derudover havde budgettet for 2008 ikke taget højde for dværgenes ønske om at deltage i Futsalturneringen, hvilket således medførte en ikke-budgetteret udgift på ca. 2700 kr. Klubben har derfor et underskud på budgettet for 2008 på ca. 1300 kr., hvilket nedbringer vores indestående i banken til ca. 1500 kr.

5. Valg til tillidsposter

Troels blev valgt som formand.
Stig blev valgt som kasserer.
Anders blev valgt som bestyrelsessekretær.
Pelle blev valgt som bilagskontrollantsuppleant.
Peter blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Ole blev valgt som bilagskontrollant.

Det blev besluttet at forsøge at sammensætte et trænerteam på seks personer, hvilket betyder at hver enkelt har ansvar for to kampe pr. halvsæson. Ved generalforsamlingen gav Pelle, Troels og Bo tilsagn om at kunne indgå i et sådant trænerteam, men der skal stadig findes yderligere tre dværge. Alle dværge er naturligvis velkomne i trænerteamet, men generalforsamlingen besluttede sig for direkte at opfordre Jacob, Lars F. og Morten til at melde sig.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Budget for det kommende år

Stig fremlagde et budget for 2009, som generalforsamlingen vedtog uden kommentarer.
Kontingentet er indtil videre fastsat til 500 kr.

8. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.
 

 

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003
Ordinær generalforsamling 10/11-2004
Ordinær generalforsamling 26/10-2005
Ordinær generalforsamling 28/11-2006
Ordinær generalforsamling nov. 2007 (ref. mangler)