Referat af stiftende generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 18/10-1998

Fremmødte:
Bo Nissen Knudsen, Troels Halgreen, Jonathan Wichmann, Sune Christian Pedersen, Stig Nissen Knudsen, Thomas Buch Andersen.

Den vedtagne dagsorden var:
1. Valg af bestyrelse.
2. Vedtagelse af klubbens navn.
3. Vedtagelse af vedtægter.
4. Økonomiske vedtægter.
5. Klubbens farver.
6. Medlems- og ledelsespolitik.
7. Eventuelt.

Ad 1)
Den valgte bestyrelse blev:
Formand: Bo Nissen Knudsen.
Kasserer: Troels Halgreen.
Sekretær: Sune Christian Pedersen.
Som suppleant til bestyrelsen blev Thomas Buch Andersen valgt.
Derudover blev Jonathan Wichmann valgt som bilagskontrollant, og som bilagskontrollantsuppleant blev Stig Nissen Knudsen valgt.
Alle poster blev vedtagne ved enstemmighed.

Ad 2)
Efter en længere brainstorming og efterfølgende diskussion blev, med et særdeles snævert flertal og efter flere efterfølgende valgrunder, "De Syv Små Dværge" valgt som foreningens navn. Blandt de vragede navne var, blandt mange: "Dødbold", "Fremad Kontra", "Torpedo København", "Willemoes Wanderers" og "Jehovas Vidner". Men de muntre små puslinger løb altså af med sejren. Det blev i denne sammenhæng foreslået, at foreningen bør søge sponsorstøtte hos hårde-hvidevarekæden Snehvide. Samt at der på dragterne skal påtrykkes dværgenavne: Gnavpot, brille, prosit osv.

Ad 3)
Der blev valgt et sæt vedtægter, der lå tæt op ad det af DAI udfærdigede vedtægtsudkast. På to punkter indføjedes mindre rettelser:
Under pkt. 2 (formål) ændredes formuleringen "idrætsinteresserede" til "fodboldsinteresserede".
Under pkt. 6 (ordinær generalforsamling) vedtoges, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Vedtægterne vedtoges enstemmigt.

Ad 4)
Det blev vedtaget som udgangspunkt at satse på at holde foreningens omfang på omkring 14 medlemmer, da dette antal blev skønnet passende i forhold til, at holdet på den ene side altid bør kunne stille et fuldtalligt hold med tre reserver (10 personer), men at der på den anden side bør være plads til, at alle medlemmer jævnligt kommer på banen.
I forhold til dette medlemsantal blev da et årligt kontingent diskuteret, og det blev vedtaget, at kontingentet bliver på 250 kr pr. år pr. medlem.

Ad 5)
Hernæst gik forsamling over til diskussion af det kildne spørgsmål om holdets farver. Der var indhentet tøjprøver og udfærdiget udkast. Efter nogen diskussion stod forsamlingen splittet mellem tre forskellige forslag:
a. En bordeaux dragt med en bred sort stribe i begge sider + sorte sokker.
b. En gul dragt med en bred bordeaux stribe i begge sider + gule sokker.
c. En lyseblå trøje, hvide bukser og sorte sokker.
Efter afstemning blev forslag a vedtaget. Prisen for dragten kommer til at ligge på omkring 450 kr pr sæt, eventuelt mindre i tilfælde af sponsorstøtte. Det blev vedtaget, at hvis holdet ikke får sponsor, bliver dragten en engangsudgift for medlemmerne, der afkræves ved indmelding.

Ad 6)
Det diskuteredes løst, hvorvidt holdet skulle have en træner og eventuelt en anfører, og hvem disse ærefulde hverv i givet fald skulle tilfalde. Det blev vedtaget at udskyde disse vanskelige spørgsmål til træningen går igang, selvom der var bred enighed om, at en træner på et eller andet tidspunkt bør udpeges.

Ad 7)
Formanden er ved at undersøge muligheden for indendørs baner til holdet til vinter - hvilket forsamlingen bifaldt.
Vask af dragter mellem kampene blev diskuteret, og det blev vedtaget at lave en rotationsordning blandt foreningens medlemmer.

Herefter opløstes forsamlingen i munter stemning og nogle gik straks i gang med træningen.


Tidligere generalforsamlinger

Ingen