Referat af ekstraordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 17/6 1999

Til stede:
Bo, Kaspar, Rune, Ulrik, Troels W, Troels H, Stig, Jonathan, Thomas.

Dagsorden:
1. Formalia
    a. Valg af dirigent og referent
    b. Godkendelse af referat af ordinær generalforsamling 9/2 1999
2. Klubbens økonomiske situation
    a. Sponsorsituationen
    b. Halvårligt kontingent?
3. Medlemssituationen
    a. Fastlæggelse af fremtidig medlemspolitik
    b. Evt. optagelse af nye medlemmer
4. Klubbens navn
5. Fastlæggelse af retningslinier for ledelsens daglige arbejde
    a. Den administrative ledelse
    b. Den sportslige ledelse
6. Eventuelt

Ad 1: Formalia
a) Som dirigent blev Bo valgt. Som referent Thomas.
b) Referatet blev godkendt.

Ad 2:  Den økonomiske situation
a) Troels W og Thomas redegjorde for det hidtidige sponsorudvalgs arbejde. De havde præsenteret ideen for en række barer, caféer og kiosker i området omkring Fælledparken. Overvejende ingen interesse. Dog var en enkelt café, nemlig BOPA, muligvis interesseret. Kaspar, der kender een, der...osv. (på BOPA), følger op. Det centralt problematiske i sponsorarbejdet har været mangel på argumenter.

Til det fortsatte sponsorarbejde opregnede vi følgende:

* Eksponering på trøje (det blev foreslået at vi udvider vores spillerdragt med sweatshirt, t-shirt mv.)
* Eksponering på foreningens hjemmeside
* Vi tilbyder at programmere en hjemmeside til sponsoren, inkl. vedligeholdelse i en nærmere aftalt periode
* Skattefordele. Ulrik kender en jurist, som han beder oplyse fordelene.

Der blev nedsat et to-mandsudvalg bestående af Ulrik og Thomas. Udvalget vil lave en såkaldt skrivelse med argumenter, fordele og vilkår for sponsorstøtte. Efter den er mangfoldiggjort er ethvert af foreningens medlemmer velkomment til at uddele eksemplarer til mulige sponsorer.
Det gamle sponsorudvalg er nedlagt. Og det er fremover op til samtlige af foreningens medlemmer at søge at skaffe sponsorer.

Det blev vedtaget at prisen er 1500 kr. pr. år vi skal binde os til at have sponsorens tryk på trøjen. Men med et minimumsbeløb på ialt 3000 kr.
Således er minimumsprisen for op til 2 år 3000 kr., for 3 år 4500 kr, for 4 år 6000 kr. osv.
Prisen for tryk vil typisk være ca. 200 kr. for filmen og derefter 15-20 kr. pr. trøje.

b) Troels H fortalte at der i øjeblikket er underskud i foreningen. Der står godt nok 65 kroner på kontoen, men Troels H har endnu mere ude at svæve.
En opdateret skyldnerliste vil snarligst blive sendt ud.

Troels H foreslog at kontigentet fremover betales ½-årligt. Det blev vedtaget. For nye medlemmer gælder ½-års kontigentet fra dags dato. For gamle medlemmer, der har betalt for 1999, gælder det fra den 1. 1. 2000.

Ad 3: Medlemssituationen
a) Dennis har meldt sig ud. Thomas rejser til England fra september og et år frem. Det blev vedtaget at fastholde antallet af medlemmer på 15. Der skulle således optages et nyt medlem for Dennis og et prospektmedlem for Thomas.
Et prospektmedlem er en fuldgyldig 'vikar' for den der er væk. Indtil en evt. næste udmeldelse kommer - i dette tilfælde kan man optages ved en bestyrelsesbeslutning. Hvis der ingen udmeldelser kommer før ham man vikarierede for kommer hjem, mister man formelt sin medlemsstatus.

Ideen om et 1. og 2. hold mødte ikke opbakning. Derimod var der god opbakning bag Kaspars forslag om at hyggeliggøre medlemmernes samvær i forbindelse med sportslig aktivitet. Kaspar foreslog konkret et bødesystem, hvormed man må betale en øl til en fælles kasse for hvert minut man kommer for sent til kamp. Flere medlemmer vægrede sig derved. Og beslutningen blev at lade DET gå på omgang (at give en omgang øl efter kamp. Hvem lægger for?)

b) Det blev vedtaget at optage Christian Holstein i stedet for Dennis. Christian er målmand og har allerede gjort sig bemærket i dette felt indtil flere gange i klubbens historie.
Der blev herudover foreslået tre modeller for hvorledes vi i denne samt i fremtidige situationer skal optage nye medlemmer:

1) Den prioriterede venteliste hvor nye medlemmer, i det omfang der er behov, optages efter tur i den rækkefølge de ytrer ønske herom. Foreslået af Bo.

2) 2/11-modellen som direkte afspejlede den aktuelle med tre potentielle spillere, derved at hver af disse får mindst 2 kampe af de 6 som ethvert medlem er garanteret. Foreslået af Kaspar.

3) Høringsrunden hvor bestyrelsen annoncerer behovet for nye medlemmer. Herefter skal der gå mindst 14 dage hvor alle medlemmer har mulighed for at præsentere mulige medlemmer. Efter de 14 dage præsenteres kandidaterne på foreningens hjemmeside. Herefter har alle medlemmer (hvad med evt. prospekter?) 1 uge til at afgive 1 stemme. Foreslået af Rune.

Der blev stemt. Den prioriterede venteliste fik 2 stemmer. 2/11-modellen fik 1 stemme. Høringsrunden fik 5 stemmer og blev således vedtaget som foreningens fremtidige procedure for optagelse af nye medlemmer (såvel fuldgyldige som prospekter?).

Der var forud for den ekstraordinære generalforsamling præsenteret tre potentielle dværge: Lars Møller, Andreas og Jeppe. Det blev vedtaget at optage Lars Møller som prospektdværg. Velkommen til ham.

Ad 4: Navn
Ifølge vedtægterne skulle der blandt de mange forslag til en nyt navn findes eet som skulle til  afstemning mod det nuværende "De 7 små dværge". Både "Den Mørke Muskel" og "Torpedo København" klarede sig godt i opløbet, men det blev "FC Extravaganza" der nåede finalen mod "De 7 små dværge". Der skulle et flertal på 6 stemmer til for at vælte "DSSD". "FC Extravaganza" fik dog kun 3 stemmer og måtte således falde.
Tilbage står altså det eventyrligt forsmåede "DE 7 SMÅ DVÆRGE" (på banen, i folkemunde og blandt fans: Dværgene), som altså forbliver foreningens navn.

Ad 5: Retningslinier for ledelsen
a) Bo havde foreslået at der ikke fremover bør være sammenfald mellem foreningens bestyrelse og sportslige ledelse, dels pga. evt. interessekonflikter, dels pga. at arbejdsbyrden bør tilstræbes
fordelt.
Forsamlingen mente dog ikke at der på den baggrund var basis for at ændre vedtægterne på dette punkt. Forslaget blev forkastet, idet 3 stemte imod, mens 2 stemte for.

b) Bestyrelsen havde forslået at der fremover bør være 1 og ikke 2 der har ansvaret for foreningen også på det sportslige område, idet denne dog til hver en tid kan inddrage flere og uddelegere ansvar.
Forslaget blev efter diskussion ændret til ikke at omfatte det henvisende 'også' og til at være et klart krav (et 'skal') fremfor en hensigtserklæring ('bør'). Det blev endvidere besluttet at en eventuel vedtagelse ville træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Det tilrettede forslag blev vedtaget med 5 stemmer for. Ingen stemte imod.
Kaspar bad om at det af referatet fremgik at der ikke er tale om en mistillidserklæring til den gamle ledelse.
Placeringen af det fremtidige ansvar blev uden indsigelser placeret hos Troels H, idet Bo dog stadig vil fungere som assisterende træner.
Der blev herefter talt fremtidig taktik. Kaspar efterlyste mere disciplin, hvortil Troels H kunne replicere "at alle da er til stede når han (Troels) dukker op". Efter latteren havde lagt sig, fortsatte diskussionen og det blev antydet at det der fremover kan blive tale om at mødes op til en time før kampen.
Troels W. efterlyste mere kampgejst. Stig foreslog at vi gejler hinanden op før kampen ved at råbe og skrige.

Ad 6: Evt.
Klokken var mere end hvad flere havde forventet på dette tidspunkt. Der var dog tid til at rose webmasteren for en velfungerende, informativ og flot hjemmeside.

Thomas 26.6.99

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99