Vedtægter for Foreningen De Syv Små Dværge

 
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er De Syv Små Dværge og er hjemhørende i Københavns Kommune.
Foreningen er stiftet den 18/10 1998.

§2 Formål
Foreningen har til formål at samle fodboldinteresserede til fodboldspil ved træning, stævner og turneringer.

§3 Medlemskab af organisation
Foreningen er tilknyttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

§4 Optagelse af medlemmer
Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser.
Ved indmeldelse skal opgives fødselsdato, -år og bopæl.

§5 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet.

§6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal, og skal for at være lovlig indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til formanden senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Beretning over det forløbne år.
- Regnskab for det forløbne år.
- Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
- Indkomne forslag.
- Valg af bestyrelse, billagskontrollant samt suppleanter.
- Eventuelt.
Ved valg til foreningens tillidsposter kræves mindst 1 års anciennitet, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af underskriverne være tilstede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat.
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

§8 Bestyrelse
Klubben ledes af bestyrelsen, bestående af formand, kasserer og sekretær. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Formand og kasserer vælges på ulige år. Sekretær vælges på lige år. Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, 1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollantsuppleant.

§9 Udvalg
For hver idrætsgren, der dyrkes i foreningen, kan bestyrelsen nedsætte et udvalg, der får ansvaret for det idrætslige.

§10 Revision
Bilagskontrollanten skal mindst én gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

§11 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen finder sted, dog på betingelse af at det pågældende medlem har betalt kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

§12 Eksklusion
Eksklusion af medlemmer kan ske, når vedkommende ikke retter sig efter foreningens love, eller ved ukammeratlig optræden søger at skade foreningens interesser. Eksklusion foretages af generalforsamlingen og skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Det medlem der foreslås ekskluderet har adgang til generalforsamlingen og skal underrettes med anbefalet brev. Beslutningen skal vedtages med samme majoritet som ved en vedtægtsændring. Bestyrelsen kan udelukke et medlem for indtil ét år.

§13 Opløsning
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
I tilfælde af opløsning skal den formue der er i behold uddeles til det på den ekstraordinære generalforsamling vedtagne almennyttige formål.
 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 18. oktober 1998 og let modificeret på generalforsamlingerne 20. marts 2000 og 14. november 2001