Bestyrelsens beretninger
Bestyrelsens beretning for 1998/99
Bestyrelsens beretning for 1999
Bestyrelsens beretning for 2000 (findes ikke skriftligt)
Bestyrelsens beretning for 2001
Bestyrelsens beretning for 2002 (findes ikke skriftligt)
Bestyrelsens beretning for 2003 (findes ikke skriftligt)
Bestyrelsens beretning for 2004
Bestyrelsens beretning for 2005

 
 


Bestyrelsens beretning for 1998/99
Stiftelse
Indmeldelse
 Tilmelding til DAI
Kontakt til medlemmerne
Træningssamlinger
Sponsoraftale
Det forløbne år har været et turbulent år for foreningen!

Ikke alene er foreningen blevet stiftet - den har også modtaget 15 indmeldelser, har tilmeldt sig DAI og deres 7-mandsturnering og har haft de første 7 træningssamlinger.

Stiftelse

Stiftelsen af foreningen forløb tilfredsstillende - omend vi kunne have ønsket et lidt større fremmøde til den stiftende generalforsamling, men nu var der da et tillidshverv til hver. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Bo blev formand, Troels kasserer og Christian bestyrelsessekretær. Foreningens vedtægter, der blev udformet efter DAIs skabelon, blev vedtaget enstemmigt. Tilsvarende enighed var der godt nok hverken om foreningens navn eller dens farver, men begge dele blev dog vedtaget uden den helt store dramatik.

Indmeldelse

Indmeldelsesproceduren bød på lidt større problemer. Generalforsamlingen havde vedtaget, at vi som udgangspunkt skulle gå efter at blive 14 medlemmer. Imidlertid viste det sig, at bestyrelsen havde undervurderet interessen for at være med. Der var ikke mindre end 19, som meldte deres interesse i mere eller mindre udtalt grad.

Derfor måtte der findes en løsning. Generalforsamlingen havde ikke udstukket retningslinier for, hvad der skulle gøres i denne situation. For at være en lovlig forening kan vi nemlig ikke sætte grænser for medlemstallet.

Bestyrelsen valgte derfor at fortolke generalforsamlingens beslutning således, at det måtte være dem som indmeldte sig først, der måtte betragtes som foreningens kernemedlemmer, medlemmer med fulde rettigheder - og som derfor kunne påregne sig ret til spilletid osv.

Det undgik ikke helt at blive lidt ubehageligt med denne indmeldelsesprocedure, men facit blev, at vi pr. 1/1 1999 stod med 15 medlemmer. Vi vurderede, at den bedste løsning ville være så at sige at køre med ‘overkapacitet’ - således at vi beholder 14 som det ideelle medlemstal. Så snart vi altså skulle miste et medlem, vil vi ikke gå efter at skaffe en ny, før medlemstallet kommer under 14.

Tilmelding til DAI

Det er aldrig helt nemt at have med en organisation som DAI at gøre. Den er ikke så voldsomt strømlinet, som man måske en gang imellem kunne ønske sig som foreningsbureaukrat. Kort efter vedtagelsen af foreningens budget fandt vi f.eks. ud af, at vores reelle udgifter for deltagelse i turneringen ville blive godt dobbelt så store, som man kunne forledes til at tro fra det oprindeligt tilsendte materiale. Det skal vi komme tilbage til.

Ligeledes er der endnu mange ting, som ikke er afklarede: f.eks. hvornår turneringen egentlig starter, hvornår kampene spilles, hvor de skal spilles, hvorvidt vi kan påregne dommere til kampene osv. Vi skal dog sørge for løbende at holde foreningens medlemmer orienterede. Vi venter at modtage spilleprogrammet i slutningen af marts.

Kontakt til medlemmerne

Strategien har fra start af været, at medlemmerne primært holdes orienteret ad elektronisk vej - via e-mail. Fordelen ved dette er først og fremmest økonomisk, da det sparer os for en del papir, porto og evt. telefonudgifter. Bagdelen er den indlysende, at ikke alle har lige problemløs adgang til kommunikation ad denne vej.

For fremtiden planlægger vi dog at fortsætte med denne strategi, og vi forestiller os at udvide den ved at etablere en www-side, hvor forskellig relevant information om foreningen vil være til at finde. Denne strategi indebærer dog, at vi kan påregne, at de medlemmer, der ikke har adgang til den elektroniske kommunikation løbende holdes orienteret ad andre kanaler. Hvilket bestyrelsen har indtryk af, har fungeret tilfredsstillende indtil nu.

Træningssamlinger

Foreningen har haft 7 indendørs træningssamlinger. Den første, som foregik i DGI-byen, var delvist financieret af foreningen - med 350 kr. Det var bestyrelsens idé, at foreningen skulle financiere halvdelen af udgifterne til leje af hal via kontingentet. Vi mødte dog nogen kritik af ordningen, og siden har træningssamlingerne været betalt af de fremmødte alene.

Til næste år kan vi muligvis regne med at få stillet halfaciliteter gratis til rådighed gennem DAI, men i år var vi ikke klar over muligheden i god nok tid. Til gengæld har vi haft ganske udmærkede forhold. Gennem DAI vil vi højst sandsynligt kunne forvente en gymnastiksal og ikke en egentlig hal, men det må vi jo så kigge på om et lille års tid.

Sponsoraftale

Foreningens største problem har været at skaffe en sponsor. Den oplagte sponsor, Snehvide, sagde utvetydigt nej tak. Ligeledes var vores andet forsøg - med sportsbutikker - forgæves.

I talende stund har vi et tilbud fra Ejendomsselskabet 2V, som tilbyder os 7000 kr. og deres navn på vores trøjer for at vi til gengæld skaffer dem en kunde - en sælger af en lejlighed.

Derudover har vi ikke fået nogen umiddelbart velvillig respons på vores nu tredje forsøg, med henvendelser til ialt ca. 40 håndværksmestre og ejendomsmæglere.

Sponsorsituationen må altså desværre stadig betragtes som uafklaret, hvilket dermed også gælder financieringen af vores spilledragter.


Bestyrelsens beretning for 1999
Etablering
Siden sidste ordinære generalforsamling har foreningen fået noget der ligner en fast form med 15-16 faste medlemmer og et enkelt 7-mandshold i DAI. Samtidig er vi registreret som folkeoplysende kreds i Københavns Kommune, hvilket vi bl.a. kan udnytte til at få stillet lokaler - som regel gymnastiksale - til rådighed. Ydermere kan vi i visse tilfælde få refunderet baneleje, f.eks. når vi lejer baner til træning på DHL/IfI.
    I denne forbindelse er det dog værd at bemærke den nye politik i Københavns Kommune: man har besluttet at prioritere aktiviteter for børn og unge højest, hvilket f.eks. betyder at der er defineret en 'primetime', kl. 17-20 de fleste steder, hvor foreninger primært bestående af børn (u. 18) og unge (u. 25) har fortrinsret til lokaler og faciliteter. Dette er selvfølgelig til skade for en forening som os.
    Det var i slutningen af året på tale at udvide foreningen til at omfatte både et førstehold og et andethold. Bestyrelsen var delt på spørgsmålet, og forslaget faldt ved stemmelighed på generalforsamlingen, hvilket den afgående formand beklager, da han selv var forslagsstilleren. Men klubbens størrelse ligger altså nu fast, ligesom navnet, der også ved flere lejligheder har været til diskussion.

Kontakt til DAI
Vi orienteres via ugentlige meddelser fra DAI og føler os dermed udmærket orienterede om forholdene. Derudover har vi i det forløbne år haft en mindre korrespondence omkring et sammenstød med en dommer 'i civil', som endte med en beklagelse fra dommeren, hvilket vi stillede os tilfredse med. Alt i alt er vores forhold til DAI glimrende og forholdene så gode de kan være når man tager i betragtning at det er et slags discountforbund vi er medlemmer af, som primært kører på frivillig arbejdskraft.

Økonomi og sponsorforhold
Som vanligt er foreningens økonomiske forhold temmelig anstrengte. Det er ikke så underligt, da vi prioriterer et relativt lavt medlemskontingent højt og til gengæld gerne lever med et stramt budget.
    Det er dog ærgerligt at vi stadig ikke har kunnet finde en sponsor, og et af den afgående bestyrelses ønsker for det kommende år er at den sag kunne komme i orden.

Medlemsstatus
I løbet af året har tre medlemmer forladt klubben: Jonathan Wichmann, Simon Vöge Hansen og Andreas Harbsmeier. Til gengæld kan vi byde velkommen til Michael Lund, Jakob V. Jørgensen og Lars Knudsen. Thomas Buch-Andersen har orlov siden september og indtil i sommer en gang. Vi har kørt en vikarordning for ham, som udløber når han kommer tilbage.
   Derfor har klubben højst sandsynligt 16 medlemmer - én over måltallet - til sommer. Lars Knudsen har nu status af vikar, og den afgående bestyrelse anbefaler at den til den tid siddende bestyrelse tager stilling til medlemsspørgsmålet når Thomas kommer hjem. Man kunne forestille sig at vi i en overgangsperiode kunne køre med overkapacitet - således at der kunne være 16 medlemmer indtil næste udmeldelse.

Kommunikation
Intern kommunikation mellem ledelse og medlemmer i klubben kører primært elektronisk, via e-mail og foreningens webside. Dette er en fordel ikke mindst af økonomiske grunde, og bestyrelsen anbefaler at den politik fortsættes. Vi er nu oppe på at alle medlemmer på nær en enkelt har fungerende e-mail adresser, så under forudsætning af at denne ene - Christian Holstein - bliver orienteret løbende af sin udvalgte kontaktperson kan denne kommunikationsstrategi også gennemføres med succes.


Bestyrelsens beretning for 2001
v. Kaspar Bro Larsen

Indledning
I tidligere bestyrelsers organisatoriske beretninger har det været tydeligt, at etableringen af klubben har antaget en stor del af bestyrelsens arbejde. Det er ikke længere tilfældet da klubben til bestyrelsens (og antageligvis også spillernes) store glæde fungerer godt såvel socialt som sportsligt. I stedet vil jeg berøre nogle af de organisatoriske opgaver bestyrelsen har haft.

1) Medlemssituationen
Status før næste sæson: 12 aktive medlemmer/spillere + 1 vikar/1 langtidsorlov (Thomas B), og 2 orlovsansøgninger (Rune og Kaspar).
Til trods for den sportslige succes igennem hele turneringen (som vi allerede har fået beskrevet i trænerparrets sportslige beretning) kan der konstateres en faldende tilslutning til kampene. Det giver på den ene side plads til alle tilmeldte (på nær 1 spiller i 1 kamp) og flere reservister. På den anden side betyder det også et større arbejde for træneren, da der ikke er tilmeldte nok til kampene. Den faldende tilslutning behøves ikke at blive tillagt en faldende interesse, idet stadig flere dværge afslutter deres uddannelse og påbegynder et nyt liv på det pulveriserende arbejdsmarked eller i familiens skød. Med andre ord er det selvfølgelig i orden og samtidig ganske forventeligt.

2) Økonomi
Økonomien har det trods beskedne ekstra udgifter vældig godt og foreningen har rent faktisk oparbejdet en mindre formue. I relation til diskussionen af næste års budget skal vi således tage stilling til om GF ønsker at bevare denne formue eller om man ønsker at reducere kontingentet. Fra bestyrelsens side er der lagt op til at kontingentet forbliver uændret og dermed at foreningen beholder en mindre formue som alt andet lige gør arbejdet i bestyrelsen nemmere da uforudsete udgifter ikke skal opkræves efterfølgende, men kan afholdes direkte fra kassebeholdningen.
    Samtidig er det værd at bemærke, at vi endnu ikke har betalt (Forbunds- og Kreds-) kontingent for 2001 og dermed risikerer at få tilsendt en ekstra regning.

3) DAI
Dommersituationen er tilspidset i DAI. Selvom dværgene heldigvis ikke blev konfronteret med det voksende problem er tonen skærpet fra DAIs side efter i flere omgange at have efterlyst frivillige fra klubberne til at deltage i deres dommerkurser. Nu er der stillet forslag til det kommende Fodboldmøde 2002, som indebærer et betragteligt dyrere gebyr for deltagelse i næste års turnering, som går til etableringen af en pulje til gratis uddannelse af dommere, hvis ikke klubben deltager med en dommer-aspirant på DAIs kursus til vinter. Således lægges der op til at gebyret for deltagelse vokser med 1.500,- for de klubber som ikke kan stille med en frivillig dommer. Dog først fra 2003.
    Kontakten til DAI foregår godt og uproblematisk vha. ugentlige elektroniske nyhedsbreve, som fordeles til trænere og andre interesserede. Flyttede kampe meddeles i disse nyhedsbreve og det er derfor vigtigt at følge med. Derudover fremsendes særskilte skrivelser om rykkede kampe, men dog ikke nødvendigvis hver gang. Dværgenes eget varslingsnetværk fungerer endnu hurtigere som vi fik at se i forbindelse med Dynamo-kampen, hvor kampen var rykket frem 1 dag pga. andre arrangementer i Kløvermarken, men som allerede havde cirkuleret i dværge-kredsene 1 dag før det officielle brev nåede frem pga. årvågne Infosport betragtere.

4) Sponsor situationen
Bestyrelsen må med skam meddele, at der ikke er sket meget (noget) på dette område. Dog har der været foretaget en foreløbig kontakt til en indisk restaurant. Det er bestyrelsens vurdering, at hvis der skal ske noget på dette område skal der først og fremmest udarbejdes et sæt retningslinjer for hvad sponsoren opnår ved at støtte os, som kan benyttes ved kontakt til potentielle sponsorer. Dette kunne passende udgøre en første opgave for et eventuelt nyt sponsor-udvalg. Derudover bør det måske seriøst overvejes hvad en sponsor kan tilføre klubben når vi nu allerede har en kampdragt. Det er trods alt for tidligt at overveje at skifte dragterne ud pga. slid. Og derudover ville klubben få en udgift på 4500,- (svarende til 15x300,-) som skulle betales tilbage i depositum til spillerne. Hvem skulle afholde den ?

5) Kontakten indadtil i klubben.
Det kan blot konstateres at langt den overvejende del af den interne kommunikation i klubben (kamptilmelding, annoncering af træning etc.) foregår elektronisk og at alle efterhånden har fået adgang hertil.
    Ydermere må der konstateres at vores webside indtager en central plads i klubbens interne og samtidig udadvendte kommunikation med andre klubber som hyppigt frekventerer websiden. Stor ros til webmasteren og alle som har bidraget med indslag og dermed gjort websiden (delvist ufrivilligt) til foretrukne startside hos adskillige mennesker (især på CUF). Eksperimenterne med hhv. en tæller og en gæstebog gav varierede resultater. Efter blot en enkelt eller to hilsner fra andre klubber (vist nok fra samme person og en enkelt sjofel bemærkning om en drengetur til Polen und allez) blev gæstebogen nedlagt. Dog overvejes det stadig om man skulle eksperimentere med ”Snehvides hjørne” for at give plads til tilskuernes eventuelle bemærkninger til kamp og referat o.l.
    Om man kan tale om at tælleren har succes er nok vanskeligere. Blot kan det konstateres at der per d.d. er registeret 4460 ’hits’ siden tælleren blev taget i brug den 5. december 2000, hvilket giver knap 13 besøgende om dagen i gennemsnit. En undersøgelse fra Chart.dk viser interessant nok at størstedelen af websidens ’brugere’ udgøres af kvinder i aldersgruppen 50-70 eller noget i den retning.
 
Bestyrelsens beretning for 2002
Findes ikke skriftligt.
 
Bestyrelsens beretning for 2003
Findes ikke skriftligt.
 
Bestyrelsens beretning for 2004
v. Søren Andersen

Så er det endnu en gang blevet tid til at stoppe op og gøre status over et år i klubbens historie. Som formand er det min opgave at fortælle lidt om bestyrelsens arbejde det sidste års tid.

Hvis vi skal starte i kronologisk orden, så er et af de første arrangementer den årlige julefrokost – altså sidste års. I den henseende vil bestyrelsen gerne takke Rune for at lægge hus til endnu et uforglemmeligt arrangement – nåja, måske ikke helt uforglemmeligt for alle. Kierkeby? Nevermind, han fik vist starten med…

Ellers er arbejdet gået slag i slag med alle de sædvanlige opgaver med at betale kontingenter, skaffe spillertilladelser til nye medlemmer, kontakten til DAI og de andre klubber. Et arbejde, som efterhånden er ved at ligge på rygraden.
    I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke Lars Knudsen mange gange for sit utrættelige gå-på-mod med at skaffe baner og haller, og jeg personligt vil gerne takke Stig for sin meget energiske indsats, når jeg har lænet mig for meget tilbage. Det er kollektivet, der har båret. Peters rolle i bestyrelsen har været lidt på stand by af alle hans udlandsophold, men efter sin hjemkomst har han ihærdigt insisteret på at lægge hus til både landskamp-aften og aftenens arrangement. Tak til Peter for det.

Hvis man læner sig lidt tilbage, og forsøger at se vores lille fællesskab udefra er der én ting der vil træde tydeligere frem end meget andet: Der er mange dværge, der har benyttet året til at lægge grundlaget for fremtidens dværgehold. Desværre er jeg ikke sikker på, at dværgenes miniputter kan blive trænet af Bo, da han sikkert vil blive forment adgang til pigernes bad og omklædning – jeg vil godt opfordre de resterende dværge til at anstrenge sig for også at sikre et kommende drengehold.
    Det er glædeligt, at så mange dværge har fået dejlige og velskabte børn, men desværre betyder det også, at der nok fremover bliver lidt mindre tid til fodbolden og de fælles aktiviteter med dværgene.
Imidlertid er vi nogen, der endnu ikke har fået børn – og så alligevel. Som i sikkert ved render jeg rundt og starter lidt virksomheder ind i mellem, og en af dem der er ”kommet til verden” det sidste års tid har vokseværk. Og guderne skal vide at det tager meget tid at passe sådan en ”lille” størrelse. Selvom de ser små og ufarlige ud i starten, så bliver de pludselig større og begynder at vælte ting ned fra komfuret.
Delivery CPH, som jeg taler om, vokser i øjeblikket ca. 20% om måneden. For at give det lidt perspektiv til alle de nybagte forældre, så svarer det til, at jeres små størrelser, der vejede ca. 4 kg ved fødslen og målte ca en halv meter, efter et års tid ville veje 32 kg og måle 4 meter – lidt skræmmende tanke… Jan Koller go home.

Det er så også årsagen til, at jeg i dag har valgt at trække mig tilbage som formand for Dværgene. Det har været sjovt, og det har været rart at kunne hjælpe til med at løfte lidt af vores fælles opgaver.
Samtidig – som det sikkert heller ikke er gået jeres dværgenæser forbi – har Stig været så heldig at få job hos et af Danmarks mest kendte virksomheder – B&O. Dejligt for Stig at få noget at rive i, men samtidig svært ærgerligt for Dværgene, for Stig har været en super kasserer at læne sig op ad som formand.
    For at komme frem til det væsentlige, så har bestyrelsens arbejde ikke været urimelig hårdt – blandt andet takket være Rune, Lars og alle andre som i tidens løb har taget mange småopgaver. Når det er sagt er det så nødvendigt, at der melder sig mindst to nye dværge til at assistere Peter fremover.

Som vi har skrevet ud til jer, er det ikke et uoverkommeligt stykke arbejde, der ligger forude – og vi vil gerne støtte jer i starten, hvis der er behov for det – men det er nødvendigt, at nogen melder sig til at tage over.
Vi er i bestyrelsen helt klar over, at I alle sammen har travlt, men for vores lille fællesskabs skyld er det vigtigt at der er så mange hænder, der løfter, at vægten for den enkelte synes rimelig og let.
Tak for et godt år, og velkommen til den nye bestyrelse.
 
 
Bestyrelsens beretning for 2005
v. Peter Hansen

Før den sidste gang træning skulle til at gå i gang, talte jeg kort med Kresten fra Sporting Automobil om aftenens fremmøde fra Dværgene og Sporting. Sagen var, at der ikke var særlig mange spillere fra hans hold, der var mødt op. Det var en tendens, at Sporting i stigende omfang ikke længere kom til træning. ”Selv Rune, den notoriske ungkarl, har nu fået et barn... og så kommer han jo heller ikke så meget mere”, sagde Kresten. Jeg kommenterede, at der også var mange Dværge, som havde fået børn. ”Jamen I kan stadig mønstre helt vildt mange spillere, og I bliver jo heller ikke yngre... det er da flot, at der er så mange Dværge, der bliver ved med at komme...”, fortsatte han. At iagttage sig selv er svært. Nogle mener simpelthen, at det er umuligt. Krestens iagttagelse af Dværgenes fremmøde til træningen den onsdag i oktober var for mig en god påmindelse om, at vores fodboldklub egentlig har det meget godt. Måske er der, sammenlignet med tidligere, ikke helt så mange Dværge, der er mødt frem til træning som sædvanligt. Der har også været et par kampe, hvor vores cheftræner har haft svært ved overhovedet at stille hold. Naturligvis har børnene, arbejdet, konen, alderen, elskerinderne og alt det andet lagt visse begrænsninger for, i hvor stort omfang man stadig kan være praktiserende Dværg. Men at Dværgene stadig vælger fodbolden, vel fordi de dybest set synes det er sjovt og godt kan lide hinanden, kan der vist ikke være tvivl om.

Man kunne tro, at der med formandstitlen følger en masse arbejdsopgaver. Søren havde godt nok forsikret mig om, at det ikke var så slemt, men man kunne jo aldrig vide. Måske var det bare noget, han sagde for at få en anden til at melde sig. Jeg kan nu afsløre, at Søren havde fuldstændig ret. At være formand for Dværgene er ikke specielt arbejdskrævende. I løbet af året har jeg ladet mig underholde af medlemsblade fra DGI, reklamekataloger med kitschede pokaler og vimpler, invitationer til diverse arrangementer og oplysninger om, hvordan vi som klub skal forholde os til et specielt cirkulære om at forhindre pædofili i medlemsklubberne. Bare rolig, eftersom vi vist alle er myndige, og dermed helt i henhold til reglerne, har jeg ikke gjort noget ved den sag. Så har jeg læst nyhedsbrevene fra DAI og været klubbens kontaktperson ved aflysning af kampe. Den virkelige grund til, at formandsposten har været en ren fornøjelse, har dog først og fremmest været vort hårdt arbejdende sekretær, Bo, og vores pålidelige kasserer, Kaspar. Jeg vil især fremhæve Bo for endnu engang at have været en uvurderlig kraft i det forgangne Dværgeår.

Kigger vi tilbage, er der også andre i klubben, der skal have en tak med på vejen. Der var julefrokosten hos Brian. Det var endnu engang supersjovt, og tak til ham for at lægge hus til. Så vil jeg på klubbens vegne gerne takke Per Saaby for at have taget trænergerningen til sig og tilført Dværgene nye ideer og et nyt fodboldsprog. Som assistenttræner har jeg haft den fornøjelse at få lov til at dele nogle af Pers overvejelser, og det har været meget lærerigt. For mig at se er Pers største styrke hans evne til at motivere Dværgene. Med entusiasme, forstand og sit insisterende fodboldsprog (à la ”Kom nu for satan”...”jeg vil simpelthen ikke se bolden hoppe i feltet”) har han formået at få det bedste frem i Dværgene og sikre os endnu et år i den næstbedste række. Endelig skal Christian Holstein også have stor tak for at have holdt styr på vores baner. Når vi nu er ved banerne, kan vi fastslå, at vi jo satser på at fastholde vores bane i Nordvest og derfor naturligvis vil indgive ansøgning herom. Ift. mulighederne for at spille indendørs har vi fået to gymnastiksale, som sandsynligvis ikke er store nok til at spille noget fornuftigt fodbold. Det skal dog ikke afholde Dværgene fra at bruge dem til eventuelt at spille badminton, bordtennis, eller noget lignende. Den bedste mulighed er dog nok at spille med Sporting hver lørdag, præcis som vi har gjort de sidste par sæsoner.

Alt i alt har det altså været et godt år for Dværgene. Dværgene har stadig ånden og kan lide at spille fodbold. Dværgene har endog en vis sportslig succes. Udfordringen er at sikre os, at vi også har en klub til næste år og næste år igen. Derfor må vi tænke på at fremtidssikre Dværgene, hvilket vi gør bedst ved at indlemme et par nye medlemmer i klubben. Vi er i dag 19 medlemmer, hvoraf 3 (Jairo, Stig, Ole I) er i den specielle situation, at de nok ikke kommer til at spille mange kampe i den kommende sæson. Bestyrelsen foreslår, at disse spillere får tilbudt det samme: enten et halvt kontingent eller orlov. Med kun 16 aktive spillere er det vores opfattelse, at vi bør udvide truppen med minimum 2 spillere. Og det helst med et par trænings- og kampivrige Dværge. Med flere aktive Dværge i klubben vil vi måske i fremtiden være nødt til at forberede os på mindre spilletid til den enkelte spiller. Det kan dog være nødvendigt for at sikre, at vi lettere kan stille hold hele sæsonen igennem.

Når vi nu er ved optag af nye spillere vil vi foreslå, at nye medlemmer i fremtiden får 2 måneder til at få bragt deres spillerlicenser i orden. Der har i klubbens historie været tilfælde, hvor det tager lang tid af få bragt licenserne på plads. Det vil vi kraftigt opfordre til, at der bliver lavet om på. Vi vil også understrege, at det er op til de enkelte nye medlemmer at få inddrevet eventuelt gamle spillerlicenser, som forhindrer udstedelser af nye Dværgelicenser. Ud over at det kræver en vis kreativitet at skulle udforme spillerkortet, er der også den risiko, at vi kan få frataget point pga. manglende licenser – en sådan situation ville simpelthen være for sur.

Fremtidssikringen af klubben sikres ej alene ved optaget af nye medlemmer. Fra bestyrelsens side vil vi advare mod vanetænkning og alderdommens skråsikkerhed. Blot fordi vi har fundet en model, som virker i øjeblikket, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kunne være anderledes. Det kunne eventuelt være i forhold til fordeling af træneransvar, antallet af hold, deltagelse i diverse turneringer etc. etc. I forbindelse hermed vil vi gerne pege på, at der af de 19 medlemmer i dag er hele 14 Dværge (Søren A, Stig, Troels, Bo, Rune, Claus, Peter, Fremerey, Svop, Ulrik, Hasholt, Holstein, Kaspar, Ole E), som i forhold til deres alder alene er klar til old boys-bold. Som klub må vi tage stilling til, hvad vi skal gøre på længere sigt. Skal vil lave et old boys-hold? Skal vi optage nogle flere yngre medlemmer og lave både et old boys- og et young boys-hold? Eller skal vi blot optage et par nye spillere og så blive ved, så længe vi kan, uden at foretage nogle egentlige ændringer i klubbens struktur? Det er ikke vores opfattelse, at det er noget, vi skal tage nogen beslutning om i dag, men på længere sigt skal vi have en strategi for, hvordan vi løser den udfordring. Det er vigtigt at skabe rammerne for også i fremtiden at kunne spille bold på et hold, hvor der ikke opstår for store spændinger i forhold til alder, ambitioner og evner. Det er vigtigt, at Dværgene også i fremtiden kan kalde sig Dværge.