Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 9/2 1999

Fremmødte:
Søren, Thomas, Troels W, Christian, Rune, Bo, Jonathan, Claus, Lars og Troels H.
Christian deltog kun delvist, gennem en dør på klem.

Den vedtagne dagsorden var:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling 18/10-98
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for 1998
5. Budget for 1999, herunder kontingent
6. Valg af sportslig ledelse
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse, bilagskontrollant samt suppleanter
9. Eventuelt

Ad 1)
Troels H. blev valgt til dirigent.

Ad 2)
Referatet fra den stiftende generalforsamling blev vedtaget.

Ad 3)
Bo læste bestyrelsens beretning for 1998 op. Den blev efter små opklarende spørgsmål godkendt. Beretningen handlede bl.a. om situationen omkring indmeldelser. Da der var kommet 15 indmeldelser, og vores oprindelige udgangspunkt var 14 spillere, var bestyrelsen blevet enige om foreløbigt at være 15 spillere, indtil den første melder sig ud. Hele beretningen vil komme til at ligge på vores kommende hjemmeside.

Ad 4)
Regnskabet viste et underskud på 218,17 kr. (Dette blev diskuteret under punkt 5)

Ad 5)
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 100 kr. for at dække underskuddet samt kommende udgifter. Der blev foreslået at foreningen indkøbte overtrækstrøjer og kegler. Det blev besluttet at hæve kontingentet med 120 kr., købe overtrækstrøjerne men vente med at købe kegler.

Bestyrelsen fortalte at der var bestilt 15 spilledragter. Disse koster i alt 6613 kr. Det svarer til 441 kr. pr. mand. Det blev besluttet at hvert medlem skal betale 441 kr. Dette er penge man får tilbage når man melder sig ud af foreningen. Dog nedskrives det beløb man evt. skal have tilbage med 50 kr. pr. sæson. Der blev gjort opmærksom på, at dragterne stadig tilhører foreningen og ikke det enkelte medlem.

Der blev nedsat et sponsor udvalg bestående af Thomas og Troels W. De vil tage kontakt til potentielle sponsorer, bl.a. caféer og værtshuse. Hvis vi får en sponsor, kan det beløb medlemmerne har betalt til trøjer helt eller delvist betales tilbage.

Ad 6)
Det blev diskuteret livligt efter hvilke kriterier holdet skulle udtages. Der blev foreslået 4 muligheder: 1) Holdet blev udtaget blandt dem, der var mødt op til den foregående træning. 2) Der blev opstillet to hold som skiftedes til at spille. 3) Holdet blev sat fuldstændigt efter rotationsprincip. 4) Holdet blev udtaget, så man var garanteret spilletid i 2/3 af de kampe man havde meldt sig klar til.

Efter lang tids diskussion blev der enighed om følgende: Hver spiller melder ud hvilke kampe vedkommende kan spille. Ud fra dette udtager et trænerpar holdene til de kommende kampe (evt. en måned frem). Hver spiller har ret til spilletid i mindst 6/11 af de kampe vedkommende melder sig klar til. Hvis der kommer afbud til kampene skal afløsere så vidt muligt findes blandt dem, der har været til træning den foregående gang.

Trænerparret udpeger en anfører til de enkelt kampe. Dette er et rent formelt hverv.

Som trænerpar blev valgt Troels H. og Bo. De fordeler selv ansvarsområderne mellem sig.

Ad 7)
Der var indkommet et forsalg om at fordele rygnumrene. Dette blev gjort uden de store problemer. Resultatet blev:

1: Stig
2: Søren
3: Thomas
4: Troels W.
5: Christian
6: Rune
7: Bo
8: Jonathan
9: Claus
10: Troels H.
11: Lars

Numrene 12, 13, 14 og 15 er ledige og vil blive tilbudt til søndagstræningen.

Ad 8)
Til bestyrelsen blev valgt: Bo (formand), Troels (kasserer) og Jonathan (Sekretær)

Thomas blev valgt som suppleant, Søren som bilagskontrollant og Troels W som bilagskontrollantsuppleant.

Ad 9)
Bo gjorde opmærksom på muligheden af senere at lave et 1. og et 2. hold. Man blev bedt om at tænke over hvorvidt man ønskede at foreningen skulle forblive som ét hold, eller udvikle sig til en "rigtig" klub med flere hold.

Troels W. bekendtgjorde at han til næste generalforsamling agtede at stille op til formandsposten under sloganet "nyt navn til foreningen". Dette medførte generelle kommentarer om foreningens navn, og det blev vedtaget at man indtil den 1/5 1999 kan komme med forslag til et nyt navn via e-mail. Derefter vil der være en afstemning.

Jonathan tog spørgsmålet om spillernes fysiske form forud for turneringsstarten op. Han bemærkede at det ville være ærgerligt, hvis en enkelt ikke var i form, og alle andre derfor måtte løbe mere.

Claus foreslog at vi fik en bødeordning. Det blev vedtaget at man skal bøde 100 kr. hvis man ikke møder op til en kamp, uden at have meldt afbud i rimelig tid.

Klokken 22.45 takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98