Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 20/3 2000

Til stede:
Søren, Troels H., Troels W., Christian, Bo og Kaspar.

Afbud:
Claus, Ulrik, Jakob ...

Pkt. 1: Formalia
Troels H. blev enstemmigt valgt til dirigent.
Kaspar blev enstemmigt valgt til referent.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
Formanden berettede fra bestyrelsens arbejde i året 1999. Se beretningen her. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3: Den sportslige ledelses beretning
Formanden berettede fra den sportslige ledelses arbejde i 1999. Se beretningen her. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Enkelte anmærkninger faldt fra blandt andet Søren, som ikke mente at det primære formål nødvendigvis bestod i at spille mest muligt fodbold. Kaspar bemærkede at han ikke var enig i indstillingen vedrørende indendørsfodboldturneringen, men var enig i at 100,- per kamp er for dyrt.

Pkt. 4: Regnskab for 1999
Troels træder tilbage fra posten som kasserer efter et første regnskabsår på 17 måneder. Resultatet viser et overskud på 500,- hvis kampdragternes nuværende værdi ikke fraregnes. Se regnskabet her.

Pkt. 5: Budget for 2000
Troels H. forklarede at han ikke havde et budget for 2000 klar til præsentation. Ifølge Troels H. fordi "at det havde han aftalt med formanden" aha! (Og nå! - red.). Alle forudsete udgifter i 2000 er afholdt, på nær udgifter til eventuel deltagelse i indendørs-turnering. Troels H.s budgetmodel for resten af 2000 vedtoges. Se nærmere her.

Pkt. 6: Valg af ny bestyrelse og intern revision
Det præciseredes at ”Intern revision” er en ikke korrekt omskrivning af ”Bilagskontrollant” funktionen.

Der indkom forslag om at tage en samlet diskussion af pkt. 6 og pkt. 7 for at få en samlet ide om kandidaturerne til den samlede ledelse. Dette besluttedes. Herefter redegjorde alle for individuelle ambitioner.

Den ny bestyrelse stillede op samlet og valgtes enstemmigt. Bestyrelsen ser det næste arbejdsår således ud:
Formand: Søren
Kasserer: Troels W.
Sekretær: Christian
Suppleant: Claus

Bilagskontrollant: Ulrik
Bilagskontrollantsuppleant: Bo

Bo genopstillede og valgtes til Webmaster.

Forsamlingen takkede den afgående bestyrelse for det formiddable arbejde med at stable klubben på benene i det første svære år.

Pkt. 7: Valg af sportslig ledelse
Bo opstillede til sportslig leder (træner). Troels W. opstillede til assistent-træner. Ledelsen valgtes enstemmigt.

Pkt. 8: Indkomne forslag
Bo stillede forslag om at muliggøre en nummerrokade (trøjerne). En minimumsmodel ville bestå i at omfordele de ledige numre: 3 og 12. En mere omfattende model ville indebære at alle numre kunne omfordeles. Den sportslige ledelse tager sig af sagen.

Kaspar stillede forslag om at få lavet et holdbillede. Troels H. medbringer et digitalkamera til næste turneringskamp.

Bestyrelsen stillede forsalg om at fremtidige generalforsamlinger afholdes i fjerde kvartal fremfor første kvartal. Forslaget vedtoges.

Pkt. 9: Eventuelt
Den nyvalgte assistent-træner bad om de tilstedeværendes ønsker til den kommende sæson.

Sponsorering diskuteredes endnu en gang. Flere ideer til artikler til holdet kom frem samt begrundelser for hvorfor en eventuel sponsor skulle optræde som sådan blev drøftet:
- bannerreklamer på hjemmesiden
- minimumspris 3.000,- (1.500,- per år)
- trøjeeksponering
- design af hjemmesider (orienteret imod små virksomheder)
- fradragsfordele

Det endte med at formanden og Kaspar efterfølger en mulighed i en velhavende IT-virksomhed.
 

Således iagttaget af Kaspar den 20. marts 2000.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99