Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 1/11 2000

1. Formalia
Bo blev enstemmigt valg som dirigent og Claus valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning (mundtligt ved Søren)
a) Sponsor ikke sket noget videre.
b) Kontaktform med e-mail er der stor tilfredshed med og derfor fortsætter vi med det.
c) Licenser fra DAI har der været en del problemer med, alle skulle nu være mere eller mindre i orden. Desuden har vi licens for Jairo, så selvom han ikke er medlem er han nu spærret for at spille for andre hold.
d) Træningen har der været lidt få til. Det er ikke formandens indtryk at der ikke er så mange til træning som man kunne håbe.
e) Mht. Turneringen kan vi kun være tilfreds med efterårssæsonen, mens foråret ikke gik for godt.
f) Spillerstatus/vikarordning tages under eventuelt.

Trænernes beretning
(ved Bo og Troels W.) kan læses her.

3. Regnskab
Regnskabet kan ses her.
Der var desværre overdraget et større underskud fra sidste års kasserer end først antaget, men summa summarum er der et underskud på Dkr. 159 og ikke 259 da Ulrik også havde en bøde på 100 kroner. Desuden er der stadig nogle få Dværge der endnu ikke har betalt deres bøder. Desuden har Jonathan endnu ikke fået penge fra sin dragt. Der blev stillet spørgsmål omkring hvorvidt Troels H. skulle have refunderet kontingent, men der var enighed om at det kunne ikke komme på tale da Søren heller ikke havde fået noget refunderet. Regnskabet blev godkendt. Desuden blev det vedtaget at ændre regnskabsåret til at gå fra 1. oktober til 30. september.

4. Budget
Budgettet kan i sin færdige form ses her.
Kassereren foreslog at kontingentet forblev uændret, da vi ikke får den store udgift til en indendørs tunering. Der er lidt usikkerhed omkring hvor mange Dværge der vil være i 2001, og derfor hvor store kontingentindtægter der kommer i kassen. Der er budgetteret med 15 betalende Dværge. Udgifterne til næste år er desuden noget usikre, der er f.eks. nok nogle prisstigninger indenfor DAI, men budgettet er umiddelbart lagt efter 2000-udgifterne. Derfor er der et ganske stort overskud på 1856 kr. (+100 ekstra igen pga. Ulriks bøde).

Forslag til ændringer i budgettet blev fremsat:

a) Der sættes penge af til et indendørs fodbold arrangement til dette regnskabs år. 500 kr.
b) Det blev nedstemt at sætte 2000 kroner af til næste vinters DAI indendørstunering
c) I budgettet blev udgifter til DAI sat op med 500 kroner som buffer for prisstigninger.
d) Afskrivningen af dragt-ordningen ændres til en regulær depositum-ordning uden afskrivning, hvor alle der melder sig ind skal lægge 300 kroner i depositum og alle der melder sig ud får 300 kroner tilbage (ved dragtens aflevering). Det skal desuden nævnes at dem der har  lagt 441 kr. i sin tid også kun får 300 kroner tilbage.
e) Ingen penge til indkøb af nye sokker.
f) Trænerne får et rammebeløb på 500 til indkøb af bolde/overtrækstrøjer/vanddunke o.l., samt hvad trænerne ellers kunne finde vigtigt i forbindelse med træning og kampe.
g) Kontingentet bliver per 15 januar hævet med 50 kr. til 450 kr.

5. Indkomne forslag
Det eneste punkt var vores navn, hvor Troels stillede forslag om ændring af ’De Syv Små Dværge’ til ’Dværgene’. Forslaget blev ikke vedtaget. Søren lovede at kæmpe - på andet år - for at vi ikke vil blive forkortet til DSSD, og både Bo og han tror på det kan lade sig gøre i år, hvad der ikke var muligt i sidste år.

6. Valg til tillidsposter
Søren fortsætter som formand. Kasper blev valgt som kasserer i stedet for Troels W., og Sekretær blev Peter i stedet for Christian P. Claus blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Troels W. blev valgt som  bilags kontrollant, og Ulrik blev valgt som bilagskontrollantsuppleant.
Trænerduoen fortsætter og alle er enige om, at det er det helt rigtig trænerpar vi har.

7. Eventuelt
- Det blev besluttet, at alle Dværge som udgangspunkt kan komme med sponsorer og arbejde for, at vi skal have sponsorer – men at bestyrelsen påtager sig ansvaret for at være primus motor.
- Julefrokostudvalg blev Kaspar, Peter, Ulrik og Troels W.
- Det blev besluttet, at indendørstræningen godt kan/skal suppleres op med venner og bekendte.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000