Referat fra Generalforsamling i Fodboldklubben De Syv Små Dværge, 13.11.09, Nørrebrohallen

Tilstede: Stig N.K., Thomas P., Claus S., Kasper K., Reto S., Peter H., Morten L., David R.
Formand Troels deltog kortvarigt pr. telefon.

1. Valg af dirigent og referent

Stig vælges som dirigent. Peter vælges som referent.

2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år (ved formanden)

Formanden giver sin beretning via telefon til Stig, som herefter giver et kort referat. Overordnet er formanden tilfreds med sæsonen og glæder sig til næste sæson. Formanden beretter også at han stiller op som ny formand. Formanden arbejder efter sigende på en skriftlig beretning.

3. Trænernes beretning over det forløbne år

På vegne af trænerteamet beretter Claus for de sportslige præstationer i den forgangne sæson. Det gøres meget præcist med ordene ”vi blev i b-rækken”. 

4. Regnskab for det forløbne år (ved kassereren)

Regnskabet præsenteres af kasserer Stig. Antallet af sæt trøjer/bukser diskuteres. Det er uklart præcist hvor mange vi råder over. Det forlyder at vi har fået en pose med spillertøj tilbage fra Ryparken og derfor burde have til næsten alle medlemmer, men det skal undersøges nærmere.

Regnskabet godkendes. 

5. Valg til tillidsposter

Fomand: Troels W. (på valg i ulige år, genvælges)
Kasserer: Stig N. K (på valg i ulige år, genvælges)
Bestyrelsessuppleant: Peter H.
Bilagskontrollant: Ole E.
Bilagskontrollantsuppleant: Pelle W. O. 

Systemet med 6 personer i den sportslige ledelse diskuteres kort. Alle er enige om at det har fungeret fint og er en god måde at fordele belastningen på. De tilstedeværende fra den sportslige ledelse genopstiller og genvælges. Det antages at de ikke-tilstedeværende fra den sportslige ledelse ligeledes vil genvælges, men i fald dette ikke er tilfældet er andre klar til at bidrage.
De 6 fra sidste års sportslige ledelse er: Troels, Pelle, Bo, Morten, Jacob og Lars F.

6. Indkomne forslag

Der er kun indkommet ét forslag. Det er fra Bo og lyder i en kort gengivelse på at Dværgene gøres til en indendørsklub, og deltagelse i DAIs udendørsturnering droppes. Bo er syg og forslaget fremføres derfor af Stig.
Forslaget påpeger blandt andet at udendørstræningen ikke fungerer tilfredsstillende. Forslaget afføder derfor en diskussion af, hvordan vi kan komme til at øge deltagelsen til den udendørs træning. Det besluttes at den baneansvarlige skal ansøge om en træningsbane, så vi kan starte fra 19 eller 19.30. Det vurderes at dette vil give en øget tilslutning, specielt fra småbørnsfædrene som næsten alle udtrykker problemer med et starttidspunkt kl. 18. Et starttidspunkt kl. 19 eller senere vil give problemer med lysforholdene, specielt i månederne april og oktober som er en del af udendørssæsonen. Det foreslås derfor at vi forlænger indendørstræningen til at omfatte disse måneder.
Det besluttes endnu engang at forsøge at finde en fast træningspartner for at øge antallet til træning. Vi vil hellere spille 10 mod 10 end 3 mod 3. Kasper har flere arkitektkolleger der muligvis er interesserede. Patrizio og flere af hans italienske venner kunne også være interesserede.
Det besluttes også søge om en bane med lys hvis det er muligt.

Forslaget fra Bo nedstemmes med samtlige tilstedeværende stemmer + 3 fuldmagter.

David og Kasper vælges som baneansvarlige (dog med den klausul at hvis Anders ønsker at vedblive at være baneansvarlig, er han det).

Efter generalforsamlingen har Anders tilkendegivet at han gerne fortsætter som baneansvarlig.

7. Budget for det kommende år

Budgettet præsenteres af kasserer Stig.

Det besluttes at kontingentet på 500 kr. fastholdes.

Det diskuteres hvor mange medlemmer vi skal være i foreningen. I indeværende sæson har vi været 20 betalende medlemmer, selvom vi stilede mod 22. Der er ingen der er bekendt med at nogen ønsker at stoppe som medlemmer, selvom nogle vurderes kun at kunne deltage sjældent. Det besluttes at optage de tidligere dværge Hans, Rune og Kasper Bro Larsen, hvis disse ønsker det. Anders Andersen har udtrykt ønske om at være med og vil også kunne optages. Det besluttes endvidere at fastsætte et loft på max. 25 medlemmer.

Det besluttes at supplere med de dragter der måtte mangle, at købe 10 par ekstra sokker, en målmandsdragt og en ekstra pumpe.

Budgettet vedtages med disse ændringer.

8. Eventuelt

Vi har flere gange diskutere om det var på tide at overgå til old boys rækkerne. Stig ridser kort reglerne op, der siger at man skal være fyldt 33 år på kampdagen, at foreningen højst kan få 2 aldersdispensationer hvis der er gode grunde til det, samt at sådanne dispensationer vil gøre at man ikke kan rykke op i rækkerne.
Det besluttes at vi tager endnu en sæson som seniorer.

Julefrokosten foreslås nu at ligge en fredag efter en gang indendørs træning, da lørdag tilsyneladende ikke en er mulighed på fastlagte destination – der bliver sendt en forespørgsel ud til Dværgene om mulige datoer. 

 

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003
Ordinær generalforsamling 10/11-2004
Ordinær generalforsamling 26/10-2005
Ordinær generalforsamling 28/11-2006
Ordinær generalforsamling nov. 2007 (ref. mangler)
Ordinær generalforsamling 3/12-2008